KONWOJE - INKASO

image

Kolejnym rodzajem usług świadczonych przez Agencję Ochrony Osób i Mienia "KARO" sp. z o. o jest konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych oraz innych materiałów zawierających informacje niejawne, a także przedmioty i materiały niebezpieczne.


Podczas konwojowania utrzymywana jest stała łączność radiowa z Dyżurnym Alarmowego Centrum Odbiorczego Spółki "KARO" oraz z najbliższymi załogami Grupy Interwencyjnej, znajdującymi się na terenie przejazdu.

Usługi te wykonywane są zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna opowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858) wraz z późniejszymi zmianami.

Konwojenci wyposażeni w broń palną, kamizelki, hełmy kuloodporne, oraz niezawodne środki łączności radiowej przewożą walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu pojazdach o współczynniku bezpieczeństwa potwierdzonym certyfikatem PIMOT.

Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych im zadań.